Test PayPal

B01 B02  B03
1 badge 2 badges 3 badges
2€43 2€95 3€47
[nicepaypallite name= »1 badge France » amount= »2.43″] [nicepaypallite name= »2 badges France » amount= »2.95″] [nicepaypallite name= »3 badges France » amount= »3.47″]
B05 B10
5 badges 10 badges
4€50 7€09
[nicepaypallite name= »5 badges France » amount= »4.50″] [nicepaypallite name= »10 badges France » amount= »7.09″]